@_zahir_zahir
@_zahir

ロンドンまで、だね。了解。 #ふしぎ発見 #hakken

@_zahir_zahir
@_zahir

ネイチャーガイド(プロナチュラリスト) #ふしぎ発見 #hakken

@_zahir_zahir
@_zahir

ちなみにアダムスキー型です #ふしぎ発見 #hakken

@_zahir_zahir
@_zahir

次回はメキシコでアダムスキー型 #ふしぎ発見 #hakken

@_zahir_zahir
@_zahir

このー木何の木気になる木ー #ふしぎ発見 #hakken

超古代史ミステリー 日本とユダヤ不思議発見